Vier theorieën over autisme

Autisme kent vier typische bijzonderheden die zijn te koppelen aan verschillende theorieën;
1. De theorie van de zwakke centrale coherentie, 2. De Mindblindnesstheorie (Theorie of Mind (TOM)),
3. De theorie van executief disfunctioneren,
4. Theorie van de contextblindheid. Hierna volgt een korte uitleg van de theorieën.

Zwakke Centrale Coherentie

Bij een zwakke centrale coherentie is er sprake van een verstoorde communicatie tussen de verschillende hersengebieden waardoor het moeilijk is verschillende waarnemingen samen te brengen tot een geheel. Er ontstaat geen totaal plaatje. Het is moeilijk om tussen de verschillende waarnemingen te bepalen wat een hoofd- of bijzaak is. Alle details worden als even waardevol opgeslagen. Bij een normaal brein worden waarnemingen automatisch gefilterd en alleen de hoofdzaken opgeslagen in het brein.

Mindblindness (TOM)

De theorie of Mind richt zich op de moeilijkheden bij mentaliseren. Daarmee wordt bedoeld het verplaatsen in een ander, door te kunnen voorstellen wat andere mensen zouden kunnen denken of voelen, en begrijpen dat dit anders kan zijn dan wat u zelf denkt en voelt. Maar mentaliseren gaat ook over herkennen van je eigen gedachten en gevoelens.

Executief disfunctioneren

Bij Executief disfunctioneren gaat het met name om plannen, organiseren en problemen oplossen. Mensen met autisme hebben hier vaak moeite mee. Peter Vermeulen beschrijft dit goed in het boek Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs. “Executieve functies zijn broodnodig bij dagelijkse activiteiten: tandenpoetsen, puzzelen, huiswerk maken. Ze spelen een rol in het organiseren en bijsturen van een gesprek, en zijn dus ook belangrijk voor sociaal contact.” (Vermeulen, 2010)

Contextblindheid

Wat betekenen tranen op het gezicht? Zijn het tranen van verdriet, tranen van het lachen, tranen van de pijn of is er iemand uien aan het snijden? Vaak is het niet moeilijk om te beoordelen wat voor tranen het zijn, je bekijkt de situatie in de context. Zijn er uien gesneden dan komen de tranen doorgaans niet van verdriet.

Voor mensen met autisme is het moeilijk de verschillende details tot een geheel te zien, dit noemen we contextblindheid. Peter Vermeulen beschrijft dit als volgt: “Mensen zonder autisme hebben een open verzameling van betekenissen en verbanden. Mensen met autisme leggen daarentegen vaste verbanden.” (Vermeulen, 2010)